Értékeld ezt a weboldalt!

Egészséges a hal!

Link mentése  |  Weboldal ajánlása  |  Hibajelentés  |  Link részletei  |  Nyomtatás

Egészséges a hal!

http://lelkizona.hu/az-vagy-amit-eszel-stresszkezeles-az-elso-falat...

Szá­mos kutató kimu­tatta, hogy a testi és szel­lemi egész­ség nagy­mér­ték­ben függ az elfo­gyasz­tott hal­mennyi­ség­től. A hal­ban lévő cso­da­szer, az Omega-3, egy olyan esszen­ci­á­lis zsír­sav cso­port, mely elen­ged­he­tet­len a nor­mál testi és szel­lemi fejlő­dés­hez és műkö­dés­hez. Az ome­gá­ban gaz­dag ten­ger „gyü­möl­csei” haté­kony segítőink abban, hogy szem­be­száll­junk a depresszi­ó­val, csök­kent­sük az agressziót és a dühöt is, ezál­tal a stresszt, fej­leszt­het­jük velük a men­tá­lis jó köz­ér­ze­tün­ket, nem utolsó sor­ban pedig las­sít­hat­juk az öregedést!

* Értékelés: